SAB

Procedure ruimtelijke onderbouwing

De procedure omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing doorloopt is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vastgelegd. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing.

Inspraak
Naast de wettelijke procedure voor de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure, is de gemeentelijke inspraakverordening van belang. Het kan zijn dat in uw gemeente in bepaalde gevallen de mogelijkheid van inspraak moet worden geboden voordat de formele procedure start.

Overleg
Net als bij de bestemmingsplanprocedure is wettelijk bepaald, dat bij de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en partijen.

Ontwerpbesluit
Als de vergunningaanvraag compleet is en de eventuele resultaten uit de inspraak en het overleg zijn verwerkt, dan wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijk of mondelinge een zienswijze kenbaar maken.

Beslissing op aanvraag
Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag moet een beslissing worden genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning. De ingediende zienswijzen moeten bij de beslissing worden betrokken.

Beroep
Tegen de beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Dat beroep moet binnen zes weken worden ingediend.

Hoger beroep
Tegen de beslissing van de Rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat hoger beroep moet binnen zes weken worden ingediend.