SAB

Onderzoeken

Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat in een ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Hiertoe moet voldoende onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • Archeologie
 • Bodem
 • Geluid
 • Lucht
 • Externe veiligheid
 • Flora en fauna
 • Geurhinder
 • Stikstof
 • Verkeer en parkeren
 • Water
 • Windhinder
 • Bezonning
 • Trillingshinder
 • Explosieven
 • Behoefteonderzoek
 • FinanciĆ«le haalbaarheid
 • Maatschappelijke haalbaarheid

Niet alle onderzoeken / aspecten zijn van belang bij elk project. Per plan moet een afweging worden gemaakt of bovenstaande aspecten relevant zijn en of een onderzoek noodzakelijk is.