SAB

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing

Als u iets wilt bouwen, of de gemeente wil zelf een plan of project ontwikkelen, dan moet dat project passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de procedure om af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning. Aan deze procedure zitten, in vergelijking met een bestemmingsplanprocedure, voor- en nadelen. Laat u hierover goed informeren!

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht schrijft voor dat de motivering van het besluit om af te wijken van het bestemmingsplan een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten. In principe kan voor elk project deze afwijkingsprocedure worden gebruikt. Het resultaat is een omgevingsvergunning waardoor het project kan worden uitgevoerd. Let op: het bestemmingsplan is hierdoor niet herzien, de geldende bestemming blijft bestaan.

In de ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke onderbouwing is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Alle relevante stedenbouwkundige-, planologische-, beleidsmatige-, milieutechnische- en economische aspecten moeten in de ruimtelijke onderbouwing worden behandeld.

Principeverzoek
De hierboven beschreven ruimtelijke onderbouwing heeft een grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning wordt opgesteld als de gemeente voornemens is mee te werken aan het beoogde initiatief.

Het kan echter voorkomen dat een gemeente nog geen medewerking aan een ontwikkeling heeft toegezegd en nog moet worden overtuigd van het feit dat sprake is van een goed initiatief. Ook dan kan een ruimtelijke onderbouwing uitkomst bieden. Het gaat dan doorgaans om een beperktere ruimtelijke onderbouwing die een principeverzoek kan ondersteunen. Dit is niet de wettelijke vorm. Soms wordt een dergelijk onderbouwd principeverzoek verlangd door de gemeente. In andere gevallen zal een initiatiefnemer dit uit eigen beweging (laten) opstellen.