SAB

Verplichting omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is opgenomen, dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit (verkorte versie):

  1. het bouwen van een bouwwerk,
  2. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald,
  3. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, of een voorbereidingsbesluit,
  4. het oprichten, het veranderen of het in werking hebben een inrichting (bijvoorbeeld een bedrijf),
  5. het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument,
  6. het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,
  7. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Het uitgangspunt is dus dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de omgevingsvergunningvrije bouwwerken. Deze zijn geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Als het gaat om het bouwen en het beoogde bouwwerk past binnen de regels van het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en de redelijke eisen van welstand, dan moet de omgevingsvergunning worden verleend. De reguliere omgevingsvergunningprocedure is van toepassing.

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden landelijke regels. Deze staan in de Ministeriƫle regeling omgevingsrecht (Mor). Daarin staan ook de indieningsvereisten. Bijvoorbeeld de noodzakelijke bouwtekeningen en constructieberekeningen die bij de aanvraag gevoegd moeten worden. Het is aan te raden voorafgaand aan het doen van een aanvraag in overleg met de gemeente te gaan om te bepalen welke stappen u moet doorlopen om een omgevingsvergunning te krijgen.