SAB

Procedure ruimtelijke onderbouwing

Procedure omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de procedure voor een omgevingsvergunning. Hieronder wordt de reguliere procedure beschreven. Als het initiatief niet past in het bestemmingsplan kunnen andere procedures van toepassing zijn.

Publicatie                      
De gemeente  doet melding van de aanvraag omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen.

Completering gegevens
Als uw aanvraag niet compleet is (ontvankelijk) stelt de gemeente u een termijn waarbinnen u uw aanvraag compleet kunt maken.

Beslissing op aanvraag
Binnen acht weken moet een beslissing worden genomen op uw aanvraag om omgevingsvergunning. Het is ook mogelijk om uw vergunning in fases aan te vragen.

Aanhouden
In bijzondere situaties moet een aanvraag aangehouden worden. De gemeente kan de beslistermijn voor een bouwvergunning eenmaal met zes weken verlengen. Als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan gelden andere termijnen.

Van rechtswege verleend
Houdt de gemeente zich niet aan de termijnen, dan is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend!

Bezwaar
Na verlening (of weigering) van een omgevingsvergunning start de termijn van zes weken waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing. In deze termijn kunt u ook een voorlopige voorziening (een schorsing) bij de President van de Rechtbank vragen.

Beroep
Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank. Dat beroep moet binnen zes weken worden ingediend.

Hoger beroep
Tegen de uitkomst van het beroep kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat hoger beroep moet binnen zes weken worden ingediend.

Kosten
Als u een vergunning aanvraagt dan rekent de gemeente hier leges voor. Hoe hoog de leges zijn is geregeld in de gemeentelijke legesverordening.

 

 
Reguliere procedure