SAB

Omgevingsvergunningsvrij bouwen

Niet voor elke (ver)bouwing heeft u een vergunning nodig. In bijlage 2 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een overzicht opgenomen van bouwwerken die omgevingsvergunningvrij zijn. Deze bouwwerken zijn meestal klein en hebben weinig of geen invloed op de omgeving. Wel moet zo'n bouwwerk voldoen aan de technische eisen die het Bouwbesluit stelt, vooral waar het gaat om de sterkte van de constructie. Is uw bouwvoornemen hier niet aan te merken als vergunningvrij, dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Overleg en informeer zelf
Ondanks het feit dat er geen formele toestemming nodig is van de gemeente, moet u zich als bouwer aan eerder gemaakte afspraken houden (privaatrechtelijke overeenkomsten, erfdienstbaarheden e.d.). Overleg met buren is onder alle omstandigheden aan te bevelen. Als u twijfelt of uw voorgenomen bouwwerk vergunningvrij is, doet u dan navraag bij de gemeente. Zo voorkomt u problemen achteraf.

Let op
Voor werkzaamheden aan een gemeentelijk of rijksmonument is altijd een vergunning nodig. Neem altijd eerst contact op met de gemeente.