SAB

Procedure bestemmingsplan

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd.

Inspraak
Naast de wettelijke procedure voor het bestemmingsplan, is de gemeentelijke inspraakverordening van belang. Deze bepaalt of er over een beleidsvoornemen inspraak moet worden geboden. Mocht dit in uw gemeente het geval zijn, dan legt de gemeente het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage voor inspraak of wordt op andere wijze inspraak georganiseerd. Inspraak is dus per gemeente verschillend geregeld.

Overleg
Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en andere instanties. In de praktijk wordt dit overleg meestal tegelijk met de inspraak gevoerd.

Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg de eventuele inspraak  worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.  Gedurende zes weken kan een ieder schriftelijk of mondelinge een zienswijze kenbaar maken.

Vaststelling
Binnen twaalf weken nadat het plan ter inzage heeft gelegen wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is overigens geen harde termijn. Het vaststellingsbesluit wordt met het vastgestelde bestemmingsplan na de vaststelling ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend kunnen beroep in stellen. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen.

Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

Actueel bestemmingsplan
Een bestemmingsplanherziening kan worden opgesteld en in procedure gebracht om een concreet initiatief mogelijk te maken. Het doel van die bestemmingsplanprocedure is zo snel mogelijk een omgevingsvergunning te krijgen.
De gemeente kan met een bestemmingsplan ook als doel hebben de bestaande situatie te voorzien van een nieuwe actuele juridisch-planologische regeling. De wet verplicht de gemeente alle bestemmingsplannen één keer per 10 jaar te vernieuwen. De gemeente stelt dan bestemmingsplannen vast voor hele grote gebieden in één keer.

 

 
Procedure bestemmingsplan