SAB

Inhoud bestemmingsplan

Bestemming
Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie, zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Opbouw
Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten regels, een verbeelding en een toelichting. De digitale kaart van het bestemmingsplan wordt ‘verbeelding’ genoemd, de papieren versie heet “plankaart”.
In de toelichting wordt gemotiveerd waarom met uitvoering van het plan sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten moeten in de toelichting worden behandeld. Ook worden hier de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding worden de bestemmingen aangegeven. Per bestemming worden regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel van de gronden, het bouwen, en het gebruik.

Uniforme regels                    
In Nederland zijn uniforme afspraken gemaakt en wettelijk vastgelegd over de naamgeving en opbouw van de regels en hoe deze worden verbeeld. Dit alles om bestemmingsplannen beter te kunnen vergelijken en ze ook digitaal uitwisselbaar te maken.

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, dan moet u bij uw gemeente informeren of uw initiatief wel past binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, maar de gemeente wil wel meewerken aan het initiatief, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of er moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Er moet door de gemeente een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of een afwijkingsbesluit worden genomen. Of de gemeente hieraan wil meewerken, mag de gemeente zelf bepalen, binnen de kaders van het door de diverse overheden vastgestelde beleid. Er moet een afweging van de belangen plaatsvinden.

Vastleggen en ontwikkelen
Een bestemmingsplan heeft twee functies: een functie om dat wat er al is, vast te leggen en beheersen en een functie om iets nieuws mogelijk te maken. Als een initiatiefnemer (dat kan de gemeente zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook een burger of een commerciële projectontwikkelaar) ergens iets wil gaan ontwikkelen, dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Voor het herzien van een bestemmingsplan moet een procedure worden doorlopen. De gemeente kan ook een afwijkingsbesluit nemen.
Als er geen ontwikkelingen zijn, legt het bestemmingsplan de ruimtelijke situatie vast. Om te voorkomen dat voor elke kleine ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een woning steeds een herziening van het bestemmingsplan nodig is, wordt in bestemmingsplannen daarvoor al ruimte geboden, afgestemd op wat in de situatie ter plaatse ruimtelijk toelaatbaar is.

Heel Nederland
Voor alle gronden in Nederland gelden bestemmingsplannen. Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl, ook het bestemmingsplan voor uw perceel.