SAB

Digitale RO standaarden

Digitale verplichting en RO-standaarden
Het is wettelijk verplicht bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en digitaal beschikbaar te stellen. Daarvoor zijn landelijk geldende RO standaarden opgesteld. Dit is een pakket van afspraken over de techniek en vormgeving van ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen zijn daardoor voor burgers beter vindbaar en toegankelijker.

De belangrijkste RO-standaarden in verband met bestemmingsplannen zijn:

IMRO
IMRO staat voor Informatie Model Ruimtelijke Ordening. In dit informatiemodel is de opbouw en structuur van digitale ruimtelijke instrumenten voorgeschreven.

SVBP
SVBP staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen. In dit document is de verplichte standaardisatie van bestemmingsplannen vastgelegd. Dit gaat bijvoorbeeld om verplichte hoofdgroepen van bestemmingen, verplicht voorgeschreven kleuren en tekens, verplichte opbouw van de regels en een aantal standaardregels. In het Besluit ruimtelijke ordening zijn overigens ook enkele verplicht voorgeschreven standaardregels te vinden.

STRI
STRI staat voor Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten. In dit document zijn de eisen opgenomen voor de beschikbaarstelling en vindbaarheid van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen.

Ruimtelijkeplannen.nl
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl worden alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die in Nederland gelden beschikbaar gesteld. Sommige gemeenten gebruiken daarnaast ook hun eigen website om bestemmingsplannen op te publiceren.