SAB

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Als u iets wilt bouwen of de gemeente wil zelf een plan of project ontwikkelen, dan moet dat project passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past het niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien. Er moet dan een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Ook kan het mogelijk zijn via een procedure van het bestemmingsplan af te wijken met een omgevingsvergunning.

Binnenplanse afwijking
Als het initiatief niet past binnen de gebruiks- en bouwregels van het bestemmingsplan wordt eerst gekeken of er in de regels van het bestemmingsplan zelf een mogelijkheid voor afwijking is opgenomen. Dit is de zogenaamde binnenplanse afwijking. Als een passende bevoegdheid is opgenomen, kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Buitenplanse afwijking                                               
Wanneer het initiatief helemaal niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan misschien toch afgeweken worden van het bestemmingsplan. Deze mogelijkheid is opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is bedoeld voor kleinere afwijkingen (kruimelgevallen). Wat een kruimelgeval is, staat precies omschreven in het Besluit omgevingsrecht. Als het initiatief past in een omschrijving in het Besluit omgevingsrecht, dan kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt nog een andere afwijkingsmogelijkheid. Namelijk een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. In principe kan voor elk project deze afwijkingsbevoegdheid worden gebruikt. In de ruimtelijke onderbouwing moet echter wel worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Een ruimtelijke onderbouwing is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Het resultaat is een omgevingsvergunning waardoor het project kan worden uitgevoerd. Let op: het bestemmingsplan is hierdoor niet herzien, de geldende bestemming blijft bestaan.

Tijdelijke afwijking
Tot slot kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen voor een bepaalde termijn. Bijvoorbeeld voor een noodlokaal bij een school. De gemeente kan hiervoor een omgevingsvergunning verlenen die geldt voor maximaal 10 jaar. Nadien moet de toestand weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.